Leveringsvoorwaarden

Concept Plus Media BV verzorgt als uitgever de communicatie en informatievoorziening voor verschillende opdrachtgevers naar hun doelgroepen door middel van magazines en kranten. Het uitgeven en vervaardigen van magazines, nieuwsbrieven, personeels- en ledenbladen, catalogi, reisgidsen, folders en brochures behoren tot de dagelijkse werkzaamheden.

Leveringsvoorwaarden

1. Begripsbepalingen
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Concept Plus Media: communicatie adviseurs, die op overeenkomsten met klanten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard; Klant: degene die met Concept Plus Media BV, direct of indirect, een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van (sponsored) magazines, websites, hardware, software, vormgeving, nieuwsbrieven, personeelsbladen, ledenbladen, relatiemagazines, losbladige uitgaven, catalogi, reisgidsen, folders, brochures, advertentieruimte dan wel enig ander door Concept Plus! BV ter verkoop aangeboden goed en/of elke overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussen Concept Plus! BV en klant; Goederen: alle goederen en diensten waarop overeenkomsten tussen Concept Plus! BV en klant betrekking hebben. Overal waar ‘hij’, ‘zijn’ en ‘hem’ staat, gelieve ‘hij/zij’, ‘zijn/haar’ en ‘hem/haar’ te lezen.

2. Toepasbaarheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke door Concept Plus Media BV met de klant gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van deze overeenkomst uitgevoerde leveranties c.q. verrichte diensten en/of werkzaamheden.
2.2 Op de overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan die welke in de overeenkomst zijn genoemd. Voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien in de overeenkomst opgenomen en door Concept Plus Media BV bekrachtigd.
2.3 Bij een wijziging van de voorwaarden is deze alleen van toepassing op overeenkomsten die na deze wijziging worden gesloten.

3. Het sluiten en ontbinden van overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Concept Plus Media BV zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is bepaald.
3.2 Overeenkomsten tussen Concept Plus Media BV en klant komen tot stand door het schriftelijk, digitaal of mondeling plaatsen van een bestelling door de klant en het aannemen daarvan door Concept Plus Media BV. Met het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.
3.3 Wanneer Concept Plus Media BV niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling afwijzend heeft gereageerd, is de bestelling aanvaard. Niettemin heeft Concept Plus Media te allen tijde het recht de overeenkomst te annuleren en niet te leveren, bijvoorbeeld wanneer omstandigheden levering onmogelijk maken.
3.4 Indien klant een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Concept Plus Media BV het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die Concept Plus Media BV ten laste van klant heeft of krijgt, direct en volledig opeisbaar.

4. De financiële overeenkomst
4.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen.
4.2 De in artikel 4.1 bedoelde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief administratie-, verzend- of andere bijkomende kosten die redelijkerwijs niet bij de prijzen zijn inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Het leveren van goederen, werkzaamheden en/of diensten
5.1 Goederen, diensten en/of werkzaamheden worden in principe binnen dertig dagen geleverd of aangevangen, tenzij dit logistiek onmogelijk is of in de overeenkomst iets anders is afgesproken.
5.2 Indien de leveringstermijn van dertig dagen niet haalbaar is, wordt de klant schriftelijk, digitaal of mondeling van de verwachte leveringsdatum op de hoogte gesteld. Tot en met acht dagen na deze mededeling heeft de klant het recht de overeenkomst met de Concept Plus Media BV zonder kosten op te zeggen. Daarna is zulks niet meer mogelijk zonder door de klant te betalen schadevergoeding.
5.3 Concept Plus Media BV heeft het recht de levering aan klant op te schorten wanneer laatstgenoemde niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Concept Plus Media BV heeft voldaan. Deze opschorting wordt ongedaan gemaakt wanneer klant zijn betalingsverplichtingen is nagekomen.
5.4 Concept Plus Media BV wordt ontslagen van zijn verplichting om te leveren wanneer hij daartoe door blijvende overmacht niet in staat is. Er kan geen schadevergoeding worden gevraagd wanneer de redenen van de overmacht buiten de invloed van Concept Plus Media BV liggen. Bij tijdelijke overmacht (niet binnen dertig dagen kunnen leveren) kan de overeenkomst door klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder kosten worden ontbonden indien klant in alle redelijkheid geen enkel belang meer heeft bij vertraagd ontvangen goederen. In alle andere gevallen wordt de levertijd met de duur van de tijdelijke overmacht verlengd.
5.5 Onder overmacht wordt mede verstaan: beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheid die Concept Plus Media BV redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop Concept Plus Media BV geen invloed heeft.
5.6 Door Concept Plus Media BV geleverde zaken en de verpakking daarvan zijn te allen tijde voor rekening van de klant zodra de goederen het magazijn van Concept Plus Media BV hebben verlaten. Indien franco huislevering is overeengekomen, is het risico voor de klant vanaf het moment van ontvangst. Concept Plus Media BV heeft het recht af te wijken van door haar aangegeven standaardverpakkingen.

6. Klachten
6.1 Klanten kunnen alleen aanspraak maken op eventuele reclames wanneer klachten over zichtbare gebreken binnen acht dagen na ontvangst of na de start van de uitvoering van werkzaamheden of diensten en klachten over onzichtbare gebreken binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekende brief worden ingediend. Als datum van ontvangst geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief.
6.2 Klant kan beschadigde of onjuiste artikelen aan Concept Plus Media BV retour zenden. De klant is daarbij verplicht een deugdelijke verpakking te gebruiken en de reden van retourzending schriftelijk mede te delen. Concept Plus Media BV zorgt voor een correcte herlevering indien hij de klacht gegrond acht.
6.3 Concept Plus Media BV neemt niet-beschadigde of correct gedane levering in principe niet terug. Wordt dit wel overeengekomen, dan moet de terugzending franco geschieden en kan aan de klant ten hoogste tien procent van het netto factuurbedrag wegens administratiekosten in rekening worden gebracht. Creditering van teruggenomen goederen geschiedt slechts na opgave van factuurnummer en datum van levering.

7. Eigendomsvoorbehoud
– 7.1 Alle door Concept Plus Media BV geleverde goederen, werkzaamheden en/of diensten blijven eigendom van Concept Plus Media BV tot het moment dat klant aan alle directe en indirecte betalingsverplichtingen heeft voldaan. Tot dat moment mag de klant de goederen, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze betaald of onbetaald aan derden ter beschikking stellen.
7.2 Concept Plus Media BV is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de goederen die aan klant zijn geleverd doch eigendom zijn van Concept Plus Media BV terug te nemen door deze (te doen) weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat: a. klant langer dan twee maanden in verzuim verkeert; b. klant surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement komt te verkeren; c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van klant.

8. Factureringen en betalingen
8.1 Voor het geval de kostprijs van de goederen, werkzaamheden en/of diensten, onder meer begrepen de lonen van werknemers van Concept Plus Media BV, de grondstofprijzen, de prijzen van halffabrikaten, de belastingen, de wisselkoers van buitenlandse valuta ten opzichten van de euro, waarin Concept Plus Media BV de goederen, de halffabrikaten en/of de grondstoffen heeft gekocht, alsmede invoerrechten na de orderbevestiging door Concept Plus Media BV door welke oorzaak dan ook mochten stijgen, dan behoudt Concept Plus Media BV zich het recht voor deze verhoging aan klant door te berekenen.
8.2 Voor het geval de koopprijs in een andere valuta dan in Euro mocht zijn uitgedrukt, heeft Concept Plus Media BV het recht bij stijging van de waarde van de Euro ten opzichte van deze andere valuta met meer dan twee procent, de koopprijs evenredig te verhogen.
8.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient klant het overeengekomen bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Concept Plus Media BV te betalen. Daarbij heeft klant geen recht op kortingen, noch op schuldvergelijking of verrekening, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
8.4 Concept Plus Media BV heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van klant te verlangen.
8.5 Indien klant na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan, komt klant, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende deze periode is klant aan Concept Plus Media BV de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd.
8.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door klant verschuldigde, inclusief de kosten van juridische bijstand, zijn voor rekening van klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien procent van het factuurbedrag, zulks echter met een minimum van 25,- euro, te vermeerderen met omzetbelasting.
8.7 Door klant gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De aansprakelijkheid van Concept Plus Media BV in verband met eventuele tekortkomingen in door haar verkochte goederen, werkzaamheden en/of diensten, is beperkt tot het – na reclames – herstellen van de geconstateerde tekortkomingen of het proportioneel crediteren van de klant, voor zover dit in verband met de omvang van de tekortkoming redelijk is.
9.2 Concept Plus Media BV is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding in welke aard dan ook. Behoudens opzet van Concept Plus Media BV is ook in dat geval echter aansprakelijkheid van Concept Plus Media BV voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
9.3 In alle gevallen waarin Concept Plus Media BV is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze: hetzij de factuurwaarde van de verkochte zaken of over de factuurwaarde over dat gedeelte waarover de schade betrekking heeft, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij – indien de schade is gedekt door een verzekering van Concept Plus! BV – het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
9.4 Iedere vordering jegens Concept Plus Media BV, behalve die door Concept Plus Media BV schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
9.5 De werknemers van Concept Plus Media BV, of door Concept Plus Media BV voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde leveranciers, kunnen zich jegens klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
9.6 Klant zal Concept Plus Media BV, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde leveranciers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Concept Plus Media BV van de overeenkomst, voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke klant toekomen jegens Concept Plus Media BV.
9.7 Uitgesloten is aansprakelijkheid van Concept Plus Media BV voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals deze is opgenomen in de uitgaven van Concept Plus Media BV

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling
10.1 Op elke door Concept Plus Media BV met klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het Weens Koopverdrag.
10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door Concept Plus Media BV met klant gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, danwel voor het geval dat de beoordeling van een geschil tot de competentie behoort van de Kantonrechter, de Kantonrechter in het ressort Beetsterzwaag Gemeente Opsterland, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

11. Abonnementen en prijzen
11.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks één maand voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.
11.2 Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. Concept Plus Media BV en klant kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
11.3 Concept Plus Media BV is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Concept Plus Media BV te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen overeenkomstig de heersende prijstrend. Concept Plus Media BV is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Concept Plus Media BV stelt klant zo mogelijk ten minste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.
11.4 Klant kan bij eenzijdige prijsverhogingen het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.
11.5 Het is klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concept Plus Media BV, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Concept Plus Media BV kan haar rechtsverhouding tot klant en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Concept Plus Media BV aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan klant het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.
11.6 Nazending van vóór de ingang van het abonnement verschenen uitgaven is mogelijk tegen de geldende abonnementsprijs. In dat geval gaat het abonnement met terugwerkende kracht in.

12. Advertentieplaatsingen
12.1 Alle verkeer met adverteerders en bemiddelaars geschiedt conform de regelen voor het advertentiewezen 1990 (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van de ROTA-voorwaarden met deze algemene voorwaarden prevaleren laatstgenoemde algemene voorwaarden.
12.2 De afgesproken prijzen, mondeling, schriftelijk of digitaal tot stand gekomen, zoals deze staan vermeld op de orderbevestigingen zijn niet aanvechtbaar. De advertentieplaatsing kan binnen 8 dagen na datum opdrachtbevestiging geannuleerd worden. Zij worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen Concept Plus Media BV en klant. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend, tenzij schriftelijk anders vermeldt. Aan in het verleden verleende kortingen kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend, tenzij schriftelijk anders vermeldt.
12.3 Het aanleveren van advertentiemateriaal wordt beschouwd als het instemmen met de orderbevestiging en het ondertekenen daarvan. Voor zover geen telefonische of schriftelijke overeenkomst is gesloten, wordt het onaangekondigd aanleveren van advertentiemateriaal beschouwt als het plaatsen van een advertentieopdracht, tenzij door klant uitdrukkelijk anders vermeld.

13. Auteursrecht
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Concept Plus Media BV uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Concept Plus Media BV. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Concept Plus Media BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Concept Plus Media BV uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Concept Plus Media BV wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is klant verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Concept Plus Media BV uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.
13.2 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (digitaal) materiaal te verwijderen of te wijzigen.

14. Slotbepaling
14.1 Het is Concept Plus Media BV en klant te allen tijde toegestaan van deze algemene voorwaarden af te wijken, mits in onderling overleg en schriftelijk vastgelegd.
14.2 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet beschikken, beslissen Concept Plus Media BV en klant in onderling overleg. Indien dit niet mogelijk blijkt, beschikt de rechter.

Aldus bepaald op 16 september 2003 te Drachten, N.H. van der Scheer, directeur Concept Plus Media BV

©2020 Concept Plus Media BV

Uitgeverij

Als uitgever worden wij gevraagd door verschillende bedrijven en evenementen om kranten, magazines en brochures te produceren.

Acquisitie

Acquisitie van commerciële ruimte in kranten en magazines voor klanten. Wij verzorgen de telefonische advertentieverkoop voor uw uitgave.

Drukwerk

Wij zijn gespecialiseerd in kranten, magazines en brochures. Uiteraard kun je bij ons ook terecht voor het drukken van (ansicht)kaarten, briefpapier, enveloppen, posters, visitekaartjes enz.

Verspreiden

Voor maximaal effect van uw uitgave is het zaak om uw drukwerk zo effectief mogelijk te verspreiden onder uw doelgroep.

Vormgeving

Wij weten uit ervaring met vormgeven hoe jouw krant of magazine extra opvalt bij jouw doelgroep, binnen de mogelijkheden van betaalbaar drukwerk.

Redactie & fotografie

Er is veel te vertellen en dat wilt u graag naar buiten brengen. Maar hoe? Door gebrek aan tijd en ervaring met tekst of fotografie komt het er vaak niet van.